domingo, 9 de junio de 2019

Subvencións concedidas no programa Iniciativa Xove


No DOG do 31 de maio de 2019 publicanse as subvencións concedidas no programa Iniciativa Xove da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Premios extraordinarios de ESO


A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/19.
1. Poderase conceder ata un máximo de 20 premios.
2. Cada premio estará dotado con 750 €.
3. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá ademais un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro educativo onde estea depositado o expediente académico anotará nel a distinción.
4. A obtención destes premios non supón incompatibilidade coa obtención doutros.
Requisitos:
Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos
A proba estruturarase en dúas partes:
a) A primeira parte constará de diversas cuestións referidas ás seguintes materias de cuarto curso: Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, e Primeira Lingua Estranxeira, agás no caso de alumnado con exención en Lingua Galega e Literatura, que quedará exento da realización da correspondente parte da proba, sempre e cando a dita exención se acredite documentalmente.
b) Na segunda parte, o alumnado dará resposta a diversas cuestións teóricas e/ou prácticas de tres materias do currículo de cuarto curso: 
– Xeografía e Historia.
– Unha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado: Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas.
– Unha materia para escoller de entre as materias de opción do bloque de materias troncais cursada polo alumnado: Bioloxía e Xeoloxía, Economía, Física e Química, Latín, Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional, Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial, ou Tecnoloxía.
Cada parte da proba desenvolverase nun tempo máximo de dúas horas.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto desde o día 6 de xuño de 2019 ata o día 5 de xullo de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED311D
Máis información no DOG do 29 de maio de 2019 e en www.edu.xunta.es

Habilitación de guías de turismo especializados de Galicia


A Axencia Turismo de Galicia convoca os exames para a obtención ou ampliación a outros idiomas da habilitación de guías de turismo de Galicia no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
Requisitos:
- Posuír algún dos seguintes títulos:
1º. Ciclo formativo de grao superior de formación profesional ou equivalente ou homologado previamente pola autoridade competente na materia.
2º. Grao ou diplomatura universitaria ou equivalente ou homologado previamente pola autoridade competente na materia.
3º. Mestrado oficial universitario, licenciatura ou equivalente ou homologado previamente pola autoridade competente na materia.
4º. Gran diploma de xestión e dirección de empresas hoteleiras.
5º. Diploma de xestión de empresas hoteleiras.
6º. Diploma superior en xestión hoteleira.
- Acreditar o dominio das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia e dalgunha lingua estranxeira, salvo que se opte por realizar a correspondente proba de idiomas
prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de xuño de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TU951C
Máis información no DOG do 27 de maio de 2019 e en www.turismo.gal 
xuridico.turismo@xunta.es

Premios literarios NORTEAR


A Consellería de Cultura e Turismo xunto coa Dirección Rexional de Cultura do Norte de Portugal e a Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal convocan a V edición do premio literario Nortear
Poden participar no premio Nortear todas as persoas, nacidas e/ou empadroadas na Rexión Norte de Portugal ou en Galicia, con idades comprendidas entre os 16 e os 36 anos.
O premio literario versará sobre o xénero de relato curto.
Aceptaranse obras orixinais e inéditas, escritas en lingua portuguesa, segundo o novo acordo ortográfico, e en lingua galega, segundo a normativa ortográfica vixente publicada pola Real Academia Galega.
Premio
1. O premio terá unha dotación económica de 2.000 euros 
2. As entidades promotoras comprométense ademais a asumir o custo da publicación dun mínimo de 500 exemplares da obra premiada, en edición bilingüe, portugués e galego, con editoras no Norte de Portugal e/ou de Galicia.
3. Os promotores ademais realizarán accións de divulgación das obras premiadas, mediante actuacións de lanzamento programadas en equipamentos culturais de Galicia e do Norte de Portugal.
Presentación das obras
As obras deben ser inéditas e presentadas nunha copia en papel, en formato A4, e deben estar tamén acompañadas dun exemplar en formato dixital (Word, Pdf, Open Office ou formato aberto) entregado nun CD ou dispositivo de almacenamento de datos (pendrive ou similar).
As obras concorrentes teñen que ser asinadas baixo un pseudónimo do/a autor/a.
As obras presentadas teñen que vir acompañadas dun sobre pechado, identificado co título da obra e o pseudónimo do autor (coincidente co pseudónimo utilizado nas copias da obra) coa seguinte información:
  a) Identificación do concorrente: nome completo; identificación fiscal; enderezo completo (envío de declaración do domicilio de residencia do participante no Norte de Portugal ou Galicia); enderezo de correo electrónico e un teléfono de contacto.
  b) Declaración asinada polo/a participante en que se mencione que a obra presentada ao concurso é orixinal e inédita, onde conste que é o/a titular de todos os dereitos de explotación da obra que se presenta a concurso, sen excepción, así como de que estes dereitos non están cedidos, baixo ningunha condición, e onde se asegure que non coñece, na data de presentación da obra ao concurso, ningunha acción ou reclamación de terceiros que poña en causa a autoría respecto dela. A non inclusión da dita declaración será motivo de exclusión automaticamente, considerarase non remitida e non presentada e destruirase.
  c) Autorización asinada para a publicación da obra.
Cada candidato/a non poderá presentar máis de dúas obras ao concurso.
Características dos orixinais
Os orixinais serán presentados en texto impreso, en formato A4, paxinado e procesado a espazo 1.5, letra tipo Times New Roman, tamaño 12.
Debe ter como límite mínimo 5.000 palabras e como máximo 8.000.
Lugar e prazo de entrega
As obras participantes deben ser enviadas, por correo postal, a:
Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal
Edificio CETMAR,
Rúa Eduardo Cabello, s/n
36208 Bouzas – Vigo
arodrigues@gnpaect.eu
Serán admitidas a concurso todas as obras presentadas ata o 28 de xuño de 2019 (incluído).
No sobre farán constar:
Premio literario Nortear
Novos Escritores
Galicia - Norte de Portugal
Máis información:
http://www.cultura.gal  e na páxina web http://www.edu.xunta.gal/portal/

SON Voluntario/a, en festivais de música de Galicia


Cristina Pichel, Directora Xeral de Xuventude, participación e Voluntariado presentou o programa SON Voluntaria que pretende fomentar a participación activa da mocidade nos festivais de música de Galicia.
SON Voluntario/a nace coa finalidade de promocionar a acción voluntaria entre a xuventude e dar a coñecer os beneficios que reporta tanto a nivel persoal como social. Así, este programa está destinado aos festivais de música de Galicia e a eventos de similar natureza nos que as mozas e mozos participantes realizarán diferentes tarefas e vivirán a experiencia do festival desde dentro.
Algunha das tarefas das que se encargarán son: ofrecer información de interese sobre os servizos que ofrece o festival, facilitar a circulación das persoas dentro do recinto e realizar, de ser o caso, actividades de sensibilización medioambiental. Cómpre destacar que as quendas de voluntariado serán dun máximo de tres horas ao día.
As mozas e mozos voluntarios recibirán un bono de acceso ao festival ao que acudan, facilitado polos organizadores de cada evento. Ademais, contarán cun seguro de accidentes e responsabilidade civil, que correrá por conta da devandita Dirección Xeral.
Os participantes deberán ter unha idade entre 18 e 30 anos e terán que estar empadroados nalgún concello de Galicia. Previamente, todas as persoas seleccionadas deberán superar un curso básico sobre voluntariado que estará dispoñible na páxina web http://www.voluntariadogalego.org. A maiores, terán que asistir a unha reunión previa á celebración do festival para establecer todas as cuestión de organización, solucionar dúbidas e repartir as identificacións necesarias.
As mozas e mozos que queiran participar como voluntarios/as en festivais de Galicia poderán inscribirse no programa SON Voluntario/a a través do formulario que estará dispoñible na páxina web de Voluntariado, para cada un dos eventos.

Queres estudar ensinanzas deportivas o próximo curso?


A Consellería de Educación convoca probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019/20.
Requisitos para o acceso ás ensinanzas deportivas de grao medio:
a) Dispor do título de graduado en educación secundaria, e superar unha proba específica. 
b) O alumnado que non dispoña do título de graduado en educación secundaria, deberá ter 17 anos e superar a proba de madureza.
Requisitos para o acceso ás ensinanzas deportivas de grao superior:
Terá acceso ao grao superior das ensinanzas deportivas o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:
a) Dispor do título de técnico deportivo na modalidade ou especialidade deportiva correspondente e ter, cando menos, algún dos seguintes títulos: Bacharel, Técnico superior, Título universitario, Certificado de ter superadas todas as materias do bacharelato.
b) O alumnado que non posúa o título de bacharel deberá ter 19 anos e superar unha proba de madureza.
A inscrición para realizar as probas farase preferentemente na secretaría dos centros públicos onde se imparten ensinanzas deportivas.
O prazo de inscrición estará aberto ata o día 10 de xullo de 2019.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es cos procedemento ED318A
Datas das probas:
A proba de madureza terá lugar no IES As Fontiñas, Santiago de Compostela:
a) Grao medio: 9 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas
b) Grao superior: 9 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas.
A proba de acceso específica para as titulacións de técnicos deportivos realizarase:
a) Na modalidade de Fútbol Sala terá lugar no IES As Lagoas en Ourense, o día 10 de setembro, ás 10.00 horas.
b) Na modalidade de Fútbol terá lugar no IES Universidade Laboral en Culleredo, o día 11 de setembro, ás 10.00 horas, e no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xunqueira), o día 12 de setembro, ás 11.00 horas. As persoas aspirantes só poderán realizar as probas no centro en que formalizaron a inscrición.
c) Na modalidade de Balonmán terá lugar no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xunqueira), o día 12 de setembro, ás 10.00 horas.
d) Na modalidade de Baloncesto terá lugar no IES Fermín Bouza Brey en Vilagarcía de Arousa, o día 13 de setembro, ás 10.00 horas.
e) Na modalidade de Atletismo terá lugar no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes en Lugo, o día 16 de setembro, ás 10.00 horas.
f) Na modalidade de Vela, o día 13 de setembro, ás 11.30 horas, nas instalacións do Centro Galego de Vela en Vilagarcía de Arousa
Que deporte podes estudar?:  http://www.edu.xunta.gal/portal/node/1550
Máis información no DOG 7 de xuño de 2019 e en http://www.edu.xunta.gal/portal/taxonomy/term/212

Voluntariado europeo en Tbilisi, Xeorxia


O Instituto de Cambios Democráticos - IDC de Tbilisi en Xeorxia busca voluntarios para un proxecto "Impact in and out" do Corpo Europeo de Solidariedade.
Ao principio, os voluntarios/as recibirán unha formación sobre como traballa a organización, as súas accións, a historia e cultura da organización, proxectos anteriores e futuros. Ademais, os/ as voluntarios/ as recibirán información xeral sobre Tbilisi e Xeorxia.
Cada semana os voluntarios terán unha reunión informativa con coordinador, mentor e persoal para avaliar as semanas anteriores e para planificar as próximas actividades
Os voluntarios asistirán ás clases de idioma xeorxiano: en primeiro lugar, terán clases con profesor privado durante 4 meses, e logo se desexa,  IDC ten voluntarios locais, que estudan pedagoxía e poden ensinar xeorxiano aos/ as voluntarios/ as
Nome do proxecto:  "Impact in and out"
Datas:  do 1 de xullo ao 31 de decembro de 2019
Documentos requiridos:  CV e Vídeo.
Data límite para enviar os documentos requiridos:  11 de xuño de 2019.
Nun vídeo de 2 minutos debes demostrar as túas habilidades e describilas. Cal é a túa motivación e por que deberían elixirche? 
Envía os documentos ao seguinte correo electrónico: contact@icpi.ge
Pon o nome do proxecto, o teu nome e apelido na liña de "Asunto"